Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
a) pracują i/lub uczą się i/lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego,
b) są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6m-cy przed przystąpieniem do projektu pracownicy przedsiębiorstw: sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby:
a) pracownicy / byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych(kooperujących),
b) kobiety,
c) osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6m-cy przed przystąpieniem do projektu: bezrobotne/nieaktywne zawodowo.

W ramach projektu zapewniamy:
a) identyfikację potrzeb Uczestników projektu – diagnoza i ustalenie IPD (Indywidualny Plan Działania),
b) indywidualne poradnictwo zawodowe,
c) indywidualne pośrednictwo pracy,
d) coaching rozumiany jako najbardziej efektywne narzędzie rozwoju,
e) szkolenie umiejętności "miękkich": Aktywne poszukiwanie pracy,
f) szkolenie umiejętności "miękkich": Radzenie sobie ze stresem,
g) poradnictwo psychologiczne,
h) szkolenia zawodowe,
i) staże zawodowe,
j) stypendia stażowe i szkoleniowe,
k) zwroty kosztów dojazdu i badań lekarskich Uczestników Projektu.