Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
wraz z Partnerem projektu
Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
realizuje projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
„Zmiana szansą na rozwój na Śląsku”.
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy,
Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu - projekt konkursowy),
Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
Wartość Projektu: 999 927,50 zł
Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.
Obszar realizacji projektu: województwo śląskie
Cel projektu: Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy 50 osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 msięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się okresie wypowiedzenia stosunku pracy na terenie województwa śląskiego poprzez wsparcie outplacement do V.2018 r.
Grupa docelowa: 50 osób przewidziani do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracowników przedsiębiorstw:
  1. sektora MŚP,
  2. przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
  3. odczuwające negatywne skutki zmiany gospodarczej,
  4. znajdujące się w sytuacji kryzysowej,
ze szczególnym uwzględnieniem pracowników/byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych.
Efekty: Zatrudnienie znajdzie co najmniej 50% osób zwolnionych. Liczba osób które uzyskają kwalifikacje/nabędą kompetencje po opuszczeniu programu - 36 osób.
Rekrutacja do projektu zaplanowana jest na okres od 01.06.2016 do 29.12.2017 z zastrzeżeniem, że może zostać zakończona we wcześniejszym terminie w przypadku zrekrutowania przewidzianej w projekcie liczby Uczestników/Uczestniczek.