ROZEZNANIE RYNKU – „Instalator/serwisant układów chłodniczych, klimatyzacjach i pomp ciepła – stacjonarnych (F-gazy)” wraz z egzaminem

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Instalator/serwisant układów chłodniczych, klimatyzacjach i pomp ciepła – stacjonarnych (F-gazy)” wraz z egzaminem  dla Uczestników 
w ramach projektu: „Czas na zmiany!” Realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy. Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Więcej informacji w załączniku